ul. Boh. Getta 8/1
57-300 Kłodzko

+48 74 869 18 90
bartecki@klodzko-komornik.pl

Budynek mieszkalny w Ołdrzychowicach przy ul. Kłodzkiej 69A

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku

Jarosław Bartecki

Kancelaria Komornicza, Bohaterów Getta 8, Kłodzko, 57-300 Kłodzko

tel. 74 8691890, / kom. 604362928

Sygnatura: Km 5669/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

KLIKNIJ TUTAJ ABY ZOBACZYĆ OPERAT SZACUNKOWY

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Jarosław Bartecki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-09-2021 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku z siedzibą przy Bohaterów Getta 15, 57-300 Kłodzko, pokój 128, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Mirosław Jakubiec, położonej przy ul. Kłodzka 69 A, 57-360 Ołdrzychowice Kłodzkie, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1K/00044205/6.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym w zabudowie półzwartej, o pow. zabudowy: Pz = 253,17 m2, o powierzchni użytkowej: Pu=347,45 m2 Budynek wyposażony w instalacje : elektryczną, wod-kan,centralne ogrzewanie na parterze, na I-szym piętrze – brak. Budynek kwalifikuje się do remontu i ustanowienie służebności dojścia do Sali balowej na I-szym piętrze. Lokal mieszkalny na parterze w stanie średnim dojście od fontu i od szczytu. Lokal składa się z: 6 pokoi , 3 przedpokoi , kuchni , łazienki z wc , 2 sanitariaty wc, kotłowni. Powierzchnia użytkowa = 155,45 m2. Sala balowa na I-szym piętrze aktualnie bez dostępu, zamurowane dojście przez budynek nr 69 – obca klatka schodowa . Pow. użytkowa Sali na I-szym piętrze = 192,00 m2

Suma oszacowania wynosi 380 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 285 000,00 Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 38 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 17 2030 0045 1110 0000 0252 5970.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Jarosław Bartecki

Budynek mieszkalny w Ołdrzychowicach przy ul. Kłodzkiej 69A
Budynek mieszkalny w Ołdrzychowicach przy ul. Kłodzkiej 69A
Budynek mieszkalny w Ołdrzychowicach przy ul. Kłodzkiej 69A
Budynek mieszkalny w Ołdrzychowicach przy ul. Kłodzkiej 69A
Budynek mieszkalny w Ołdrzychowicach przy ul. Kłodzkiej 69A
Budynek mieszkalny w Ołdrzychowicach przy ul. Kłodzkiej 69A
Budynek mieszkalny w Ołdrzychowicach przy ul. Kłodzkiej 69A
Budynek mieszkalny w Ołdrzychowicach przy ul. Kłodzkiej 69A