ul. Boh. Getta 8/1
57-300 Kłodzko

+48 74 869 18 90
bartecki@klodzko-komornik.pl

Działka nr 173 obręb Jugów AM-2 o pow. 10 000 m2

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku
Jarosław Bartecki
Kancelaria Komornicza, Bohaterów Getta 8, Kłodzko, 57-300 Kłodzko
tel. 74 8691890, / fax. 74 8665994
Sygnatura: GKm 2/21

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

KLIKNIJ TUTAJ ABY ZOBACZYĆ OPERAT SZACUNKOWY

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Jarosław Bartecki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-06-2021 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku z siedzibą przy Bohaterów Getta 15, 57-300 Kłodzko, pokój 128, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Bronax-Bud Spółka z o.o., położonej przy , 57-430 Jugów, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW2K/00027496/4.
Opis nieruchomości:
Działka nr 173 obręb Jugów AM-2 o pow. 10 000 m2. Działka porośnięta trawą i samosiejkami. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Ruda działka nr 173 obręb Jugów przeznaczona jest w części na cele zabudowy zagrodowej. W części posiada status drogi dojazdowej. W cześci znajduje się w strefie K - ochrony krajobrazu kulturowego.

Suma oszacowania wynosi 152 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 114 000,00 Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 200,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 17 2030 0045 1110 0000 0252 5970.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Jarosław Bartecki

Działka nr 173 obręb Jugów AM-2 o pow. 10 000 m2
Działka nr 173 obręb Jugów AM-2 o pow. 10 000 m2
Działka nr 173 obręb Jugów AM-2 o pow. 10 000 m2
Działka nr 173 obręb Jugów AM-2 o pow. 10 000 m2
Działka nr 173 obręb Jugów AM-2 o pow. 10 000 m2
Działka nr 173 obręb Jugów AM-2 o pow. 10 000 m2
Działka nr 173 obręb Jugów AM-2 o pow. 10 000 m2
Działka nr 173 obręb Jugów AM-2 o pow. 10 000 m2
Działka nr 173 obręb Jugów AM-2 o pow. 10 000 m2
Działka nr 173 obręb Jugów AM-2 o pow. 10 000 m2
Działka nr 173 obręb Jugów AM-2 o pow. 10 000 m2
Działka nr 173 obręb Jugów AM-2 o pow. 10 000 m2
Działka nr 173 obręb Jugów AM-2 o pow. 10 000 m2
Działka nr 173 obręb Jugów AM-2 o pow. 10 000 m2
Działka nr 173 obręb Jugów AM-2 o pow. 10 000 m2