ul. Boh. Getta 8/1
57-300 Kłodzko

+48 74 869 18 90
bartecki@klodzko-komornik.pl

Działki budowlane w Bystrzycy Kłodzkiej

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku

Jarosław Bartecki

Kancelaria Komornicza, Bohaterów Getta 8, Kłodzko, 57-300 Kłodzko

tel. 74 8691890, / fax. 74 8665994

Sygnatura: Km 2888/20

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

KLIKNIJ TUTAJ ABY ZOBACZYĆ OPERAT SZACUNKOWY

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Jarosław Bartecki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-06-2021 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku z siedzibą przy Bohaterów Getta 15, 57-300 Kłodzko, pokój 128, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: TOP PETRO SP. ZO.O., położonej przy ,ZACISZE, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1K/00080361/1.
Opis nieruchomości:
Działka nr 56/7 i 57/3 AM-1 obręb Zacisze, pow. 6 448 m2 porośnięta trawą i samosiejkami, teren płaski, obniżony około 3 m od pow. drogi o nawierzchni asfaltobetonowej dz. nr 59/1 w kierunku Nowego Waliszowa , Trzebieszowic. Działka oddzielona jest pasem dz.nr 56/4 od drogi krajowej Kłodzko - Boboszów ( droga nr 33 ). Dojazd do dz. nr 56/7 i 57/3 obecnie jest utrudniony. Teren dz. nr 56/7 i 57/3 jest obniżony od nawierzchni drogi Bystrzyca – Trzebieszowice miejscami o około od 3 do 1,5 m. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Bystrzycy Kłodzkiej działki przeznaczone są pod zabudowę usługową, z urządzeniami towarzyszącymi i zielenią urządzoną (z wyłączeniem obiektów handlu detalicznego o powierzchni przekraczającej 2000 m2). Jednocześnie posiadają przeznaczenie dopuszczalne na drobną produkcję o charakterze nieuciążliwym, pojedyncze lokale mieszkalne dla właściciela lub osób dozorujących obiekt.

Suma oszacowania wynosi 287 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 191 333,33 Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 17 2030 0045 1110 0000 0252 5970.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Jarosław Bartecki

 

Działki budowlane w Bystrzycy Kłodzkiej
Działki budowlane w Bystrzycy Kłodzkiej
Działki budowlane w Bystrzycy Kłodzkiej
Działki budowlane w Bystrzycy Kłodzkiej
Działki budowlane w Bystrzycy Kłodzkiej
Działki budowlane w Bystrzycy Kłodzkiej