ul. Boh. Getta 8/1
57-300 Kłodzko

+48 74 869 18 90
bartecki@klodzko-komornik.pl

Lokal usługowo-magazynowy w Bystrzycy Kłodzkiej - LICYTACJA ODWOŁANA

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku

Jarosław Bartecki

Kancelaria Komornicza, Bohaterów Getta 8, Kłodzko, 57-300 Kłodzko

tel. 74 8691890, / fax. 74 8665994

Sygnatura: GKm 118/19

LICYTACJA ODWOŁANA

OPINIA O WARTOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Jarosław Bartecki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-06-2021 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku z siedzibą przy Bohaterów Getta 15, 57-300 Kłodzko, pokój 128, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Tomasz Pawłowski, położonej przy ul. Floriańska 14b/1, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1K/00093846/9.
Opis nieruchomości:
Działka nr 213/10 AM-1 obręb Zacisze zabudowana budynkiem usługowym, teren ogrodzony. Budynek warsztatowo-socjalny , wolnostojący przeznaczoną na pomieszczenia magazynowe. Budynek nie jest podpiwniczony, murowany, dach o konstrukcji żelbetowej ,pokrycie blachą falistą, okna stalowe pojedynczo szklone, stolarka drzwiowa – wrota stalowe, posadzki betonowe, wewnątrz budynku instalacja elektryczna. Lokal nr 1 w powyższym budynku obejmuje jedno pomieszczenie. Posadzka betonowa, częściowo brak tynków. Okna stalowe pojedynczo szklone, wrota stalowe, instalacja elektryczna. Powierzchnia użytkowa Pu = 184,0 m2

Suma oszacowania wynosi 138 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 103 500,00 Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 17 2030 0045 1110 0000 0252 5970.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Jarosław Bartecki

 

 

 

 

Lokal usługowo-magazynowy w Bystrzycy Kłodzkiej - LICYTACJA ODWOŁANA
Lokal usługowo-magazynowy w Bystrzycy Kłodzkiej - LICYTACJA ODWOŁANA
Lokal usługowo-magazynowy w Bystrzycy Kłodzkiej - LICYTACJA ODWOŁANA
Lokal usługowo-magazynowy w Bystrzycy Kłodzkiej - LICYTACJA ODWOŁANA
Lokal usługowo-magazynowy w Bystrzycy Kłodzkiej - LICYTACJA ODWOŁANA
Lokal usługowo-magazynowy w Bystrzycy Kłodzkiej - LICYTACJA ODWOŁANA
Lokal usługowo-magazynowy w Bystrzycy Kłodzkiej - LICYTACJA ODWOŁANA
Lokal usługowo-magazynowy w Bystrzycy Kłodzkiej - LICYTACJA ODWOŁANA
Lokal usługowo-magazynowy w Bystrzycy Kłodzkiej - LICYTACJA ODWOŁANA