ul. Boh. Getta 8/1
57-300 Kłodzko

+48 74 869 18 90
bartecki@klodzko-komornik.pl

WAGA ZEGAROWA ZUK 10/2B

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku
Jarosław Bartecki 
Kancelaria Komornicza, Bohaterów Getta 8, Kłodzko, 57-300 Kłodzko
tel. 74 8691890, / fax. 74 8665994
Sygnatura: Km 3887/16

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Jarosław Bartecki podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01-07-2021 o godz. 11:30 pod adresem: Gorzuchów 3, 57-441 Gorzuchów, odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości składających się z:

WAGA ZEGAROWA ZUK 10/2B  - SUMA OSZACOWANIA; 2 000,00 ZŁ CENA WYWOŁANIA: 1 875,00 zł


Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Cena wywołania wynosi 3/4 wartości szacunkowej.

Zgodnie z art. 8671. § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. 

Rękojma powinna być złożona w gotówce lub na konto kancelarii: BGŻ BNP Paribas S.A. 12 2030 0074 5080 0000 0252 5970

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

 

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.Komornik Sądowy
Jarosław Bartecki

 

 

 

WAGA ZEGAROWA ZUK 10/2B
WAGA ZEGAROWA ZUK 10/2B